Algemene Voorwaarden – vacatures en bedrijfspresentaties plaatsen

Algemene Voorwaarden  

vacatures en bedrijfspresentaties plaatsen 

Identiteit:

arbeidsbureau.com is een een vacature-website van WBS Internet Advertising.
Westonstraat 26, 1976 BH IJmuiden, Nederland.
KvK: 34143954
MwSt-nummer: NL 1247 31 673 B01

Artikel 1. Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

voorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van de website arbeidsbureau.com.

site
De website arbeidsbureau.com en alle via deze site geleverde diensten, zoals online vacatures plaatsen en het plaatsen van bedrijfspresentaties.

gebruiker
De Kandidaat cq sollicitant, de werkgever en elke overige natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de site.

WBS Internet Advertising 
WBS Internet Advertising B.V. ingeschreven onder KvK-nummer 34143954, zijnde eigenaar van de het domein en website arbeidsbureau.com.

werkgever
De natuurlijke of rechtspersoon die zelfstandig een vacature op de site plaatst, laat plaatsen en/of anderszins van de diensten van WBS Internet Advertising gebruik maakt zoals aangeboden op de site.

kandidaat cq sollicitant
De natuurlijke persoon die zijn/haar CV online plaatst en/of anderszins van de diensten van WBS Internet Advertising gebruik maakt zoals aangeboden op de site.

directe vacatures
Vacatures die door de aanbieder direct op deze website zijn geplaatst.

indirecte vacatures
Vacatures die op een andere website dan arbeidsbureau.com worden aangeboden.

Artikel 2. Algemeen
Werkgever kan via de beheerpagina’s zelf een vacature en/of bedrijfspresentatie plaatsen en is daarmee volledig verantwoordelijk voor de geplaatste teksten en/of logo’s.

WBS Internet Advertising heeft te allen tijde het recht om directe vacatures of bedrijfspresentaties te weigeren of te verwijderen. Dit kan met name vacatures betreffen, waarbij niet uitdrukkelijk sprake is van een loondienstverband, stage of traineeship.

Andere redenen hiervoor kunnen onder andere, doch niet uitsluitend, zijn:

  • het plaatsen van oneigenlijke directe vacatures voor multi-level marketing of thuiswerk;
  • het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende directe en /of indirecte vacatures cq (bedrijfs)informatie;
  • het doen van discriminerende, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen;
  • het plaatsen van teksten die in strijd zijn met de Wet gelijke behandeling;

WBS Internet Advertising behoudt het recht om teksten naar eigen inzicht aan te passen of te verwijderen.

Indien een vacature door WBS Internet Advertising wordt geweigerd en de vergoeding voor het plaatsen van de directe vacature reeds door de werkgever is voldaan, zal in goed onderling overleg gezocht worden naar een passende oplossing. In een uiterst geval kan WBS Internet Advertising besluiten over te gaan tot restitutie (van een gedeelte) van de betaalde vergoeding, maar zij kan hiertoe op geen enkele wijze verplicht worden.

Artikel 3.  Prijzen en betaling

Alle vermelde prijzen op arbeidsbureau.com voor aangeboden diensten zijn in Euro’s, inclusief de in Duitsland gehandhaafde Mehrwert-Steuer (MwSt), tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. WBS Internet Advertising is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking en met onmiddellijke ingang de tarieven te herzien.

Na de betaling van de diensten, zoals het plaatsen van directe vacatures, ontvangt de werkgever een factuur per e-mail of per post. Indien de werkgever zijn BTW nummer aan WBS Internet Advertising bekend stelt, zal deze een factuur opstellen volgens de “Reverse Change” (0%) regels. De betaalde Mehrwertsteuer zal door WBS Internet Advertising vergoed worden.

Indien de plaatsing van een vacature vóór het bereiken van de vervaldatum door werkgever wordt verwijderd, vervalt daarmee automatisch het recht op plaatsing van een vervangende directe vacature voor de resterende periode. De werkgever heeft in dit geval geen recht tot restitutie.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder doch niet uitsluitend de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en software berusten bij WBS Internet Advertising. Uitgezonderd hiervan is het materiaal dat door werkgevers is geleverd in verband met de plaatsing van een directe vacature en/of bedrijfsinformatie.

Logo’s van werkgevers, die door werkgever beschikbaar gesteld, blijven eigendom van werkgever. WBS Internet Advertising behoudt zich het recht voor deze logo’s in grootte te bewerken voor gebruik op de website. Bij het ter beschikking stellen van een logo, geeft werkgever hiervoor stilzwijgend toestemming.

Het is de werkgever niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande toestemming van WBS Internet Advertising, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen.

Artikel 5. Onderhoud

WBS Internet Advertising is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor het verrichten van aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de werkgever of gebruiker jegens WBS Internet Advertising ontstaat.

Artikel 6. Garantie

De vacature-website arbeidsbureau.com wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en continue onderhouden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op de website niet actueel, correct of onvolledig is.

WBS Internet Advertising kan niet garanderen dat de website juist, volledig en actueel is, waaronder mede verstaande de door kandidaten cq sollicitanten opgegeven (persoonlijke) informatie en CV’s.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van WBS Internet Advertising wegens toerekenbare tekortkoming is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die werkgever aan WBS Internet Advertising heeft voldaan.

WBS Internet Advertising is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens of enige andere schade.

WBS Internet Advertising aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of diensten door werkgever of gebruiker en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk, performanceproblemen en onbereikbaarheid van de website. Werkgever vrijwaart WBS Internet Advertising voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met teksten en gegevens die werkgever op de website heeft geplaatst.

Artikel 8. Geheimhouding

Werkgever erkent dat zij de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van arbeidsbureau.com en/of kandidaten cq. sollicitanten. Werkgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Werkgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van arbeidsbureau.com cq. de betreffende kandidaten cq. sollicitanten. Onder vertrouwelijke informatie wordt mede verstaan de inloggegevens die door arbeidsbureau.com aan gebruiker beschikbaar zijn gesteld voor toegang tot beheerpagina’s.

Artikel 9. Uitsluiting

WBS Internet Advertising heeft te alle tijde het recht gebruikers de toegang tot de website of een gedeelte van de website te weigeren of te blokkeren. WBS Internet Advertising gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een directe of indirecte vacature en uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker indien:

  • er sprake is van oneigenlijk gebruik van de website of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de door WBS Internet Advertising aangeboden faciliteiten;
  • WBS Internet Advertising ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van gebruiker;
  • er sprake is van herhaalde overtreding van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam worden voorgelegd.

IJmuiden, 24 mei 2018